Bevordert het welzijn van ouderen in Oss
Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss
Uw Steun ANBI Aanvragen Documenten Projecten Beleid Historie Bestuur Home Contact
Bestuur Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Zij komen bij voorkeur uit de gemeente Oss. Twee bestuursleden worden benoemd op voordracht van het bestuur van BrabantZorg, gevestigd te Veghel, niet zijnde bestuursleden van BrabantZorg. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Bestuurskosten worden tot een minimum beperkt. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening en de balans. Het vermogen en het resultaat dienen daarin conform de doelstelling van De Vrienden getrouw te worden weergegeven. Bestuur 2019 Dhr. W.J.J.C. Oomen - Aftredend per 14 juni Dhr. W.P.H.J.(René)Peters - Voorzitter Dhr. M.G.A.M. van Wanrooij - Secretaris/Penningmeester Mevr. A.A.L.J. van Hoof - Lid Dhr. H.P.J. van den Hurk - Lid Mevr. E.P.M. van Mierlo - Lid Mevr. M.C.C.A. de Smit-Maas - Lid Dhr. A. Sterkens - Lid
Nieuws
© Operart 2016
Bestuur