© stichting Vrienden Ouderenzorg Oss - Paganinistraat 22 5344 CP Oss - 0412-785111 secretariaat@vriendenouderenzorgoss.nl

Beleid

Welkom op de website van de stichting Vrienden Ouderenzorg Oss. Hier vindt u informatie over onze stichting, haar doelstelling en hoe u subsidie kunt aanvragen voor uw activiteit ten behoeve van het welzijn van ouderen in de gemeente Oss.
Welkom op de website van de stichting Vrienden Ouderenzorg Oss. Hier vindt u informatie over onze stichting, haar doelstelling en hoe u subsidie kunt aanvragen voor uw activiteit ten behoeve van het welzijn van ouderen in de gemeente Oss.
V.O.O. 2020
Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss
De Vrienden richten zich op financiële ondersteuning van organisaties voor zorg, maatschappelijke dienstverlening en organisaties van vrijwilligers voor zover die de doelstelling van De Vrienden (mede) kunnen realiseren. De Vrienden hebben daarvoor jaarlijks de opbrengsten van hun vermogen ter beschikking. Het vermogen vormt daarmee de basis van de jaarlijks te besteden gelden. De Vrienden blijven zich inspannen om het vermogen te vergroten om daarmee de jaarlijks te besteden uitkeringen te kunnen verhogen. Wanneer het bestuur van mening is dat de realisatie van een of meerdere aanvragen in enig jaar van een dusdanige importantie is dat ze dienen te worden gehonoreerd en de voor dat jaar beschikbare middelen daarvoor ontoereikend zijn, dan spreekt het bestuur het beschikbare vermogen aan. Het beheren van het vermogen is immers niet de doelstelling. De Vrienden ondersteunen geen individuele personen. Projectaanvragen moeten schriftelijk worden ingediend. Er is hiervoor een aanvraagformulier ter beschikking dat van de website www.vriendenouderenzorgoss.nl kan worden gedownload. De in het formulier gevraagde gegevens zijn van belang om te kunnen beoordelen of de aanvraag binnen de doelstelling en de beschikbare middelen van De Vrienden valt. Het bestuur nodigt jaarlijks relevante organisaties schriftelijk uit om aanvragen in te dienen voor het komende jaar. Het heeft daartoe jaarlijks een budget ter beschikking dat volgt uit het Beleggingsstatuut en het Beleggingsplan van De Vrienden. De Vrienden financieren geen structurele activiteiten. Zij richten zich met name op innovatieve zaken die niet uit reguliere en/of van overheidswege te verkrijgen middelen zijn te financieren. Het kan daarbij gaan om startsubsidies die als vliegwiel kunnen fungeren. Activiteiten die maatschappelijke verbindingen leggen hebben de voorkeur. De Vrienden gaan bij voorkeur uit van cofinanciering. Middelen worden niet aangewend om schulden te saneren. Wanneer het bestuur positief besluit op een aanvraag dan deelt de secretaris dat schriftelijk mee aan de aanvrager. De penningmeester gaat over tot betaling nadat de nota's zijn overlegd. Als regel wordt van de subsidiënt een verantwoording gevraagd van de uitvoering en de resultaten van het gehonoreerde project, van de besteding van de middelen en van de cofinanciering.